Zaregistruj sa a získaj okamžitú zľavu 2% z celkovej ceny rezervácie !
+421 951 394 100
Autopožičovňa SpotCar Trenčín

Všeobecné obchodné podmienky

Časť I.

Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi prenajímateľom, ktorým je Ing. František Strhák - FRAST, so sídlom Dubnica nad Váhom, Strojárov 749/3, IČO: 32294204, zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Trenčín, číslo registera: 302-6116, (ďalej len "prenajímateľ" alebo „prevádzkovateľ“) a nájomcom – spotrebiteľom (tiež ako „zákazník", „nájomca“ alebo „spotrebiteľ“), ktorej predmetom je prenájom motorového vozidla s možnosťou rezervácie motorového vozidla online. Kontaktné údaje predávajúceho : mail: info@spotcar.sk telefón: +421 951 394 100 poštová adresa: Dubnica nad Váhom, Strojárov 749/3, 01841 Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Banka: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK35 0900 0000 0051 7292 4886 BIC (SWIFT): GIBASKBX Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín Odbor výkonu dozoru tel. č. 032/640 01 09 fax č. 032/640 01 08 1.2. Nájomcom sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ. 1.3. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení nájomnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 1.4. Nájomca ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo, e-mailový kontakt. 1.5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy. V prípade, že prenajímateľ a nájomca uzatvoria písomnú nájomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia nájomnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. 1.6. Zoznam motorových vozidiel na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje prenajímateľ, je katalógom všetkých motorových vozidiel a prenajímateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených motorových vozidiel. Dostupnosť motorových vozidiel bude pre nájomcu potvrdená na základe otázky nájomcu písomne. 2. Spôsob uzatvárania nájomnej zmluvy 2.1. Nájomná zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy nájomcu prenajímateľom vo forme nájomcom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke prenajímateľa (ďalej len "objednávka"). 2.2. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční pracovník prenajímateľa najneskôr v lehote do 2 pracovných dní po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky nájomcom a po overení dostupnosti motorového vozidla, platných cien a termínu nájmu motorového vozidla požadovaného nájomcom označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má prenajímateľ povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany prenajímateľa sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému prenajímateľa, ktoré nájomca obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia nájomcu o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu nájomcu mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. V prípade nedostupnosti motorového vozidla z objednávky nemožno zabezpečiť náhradu iným motorovým vozidlom bez súhlasu zákazníka. O tejto nedostupnosti je prenajímateľ povinný informovať nájomcu do 2 pracovných dní od dátumu zadania objednávky. 2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii motorového vozidla, ktorého prenájom je predmetom nájomnej zmluvy, ďalej údaje o cene motorového vozidla a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote motorového vozidla, názov a údaje o mieste, kde má byť motorové vozidlo dodané a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy motorového vozidla na dohodnuté miesto doručenia motorového vozidla pre nájomcu, údaje o prenajímateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje. 2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník motorové vozidlo ešte nezaplatil. 2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa prenájom motorového vozidla na internetovej stránke prenajímateľa spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie, ktoré budú zverejnené a nájomca s nimi vysloví súhlas. V prípade, že nájomca objedná motorové vozidlo v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, prenajímateľ je oprávnený objednávku nájomcu stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady nájmu alebo jeho časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. 3. Práva a povinnosti prenajímateľa 3.1. Prenajímateľ je povinný: a. dodať na základe objednávky potvrdenej prenajímateľom nájomcovi motorové vozidlo k prenájmu v dohodnutom termíne, b. zabezpečiť, aby motorové vozidlo spĺňalo platné právne predpisy SR, c. odovzdať nájomcovi v elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie motorového vozidla a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad) v prípade, že zákazník nevyužije Odstúpenie od zmluvy. 3.2. Prenajímateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie nájomnej ceny od nájomcu za nájom motorového vozidla. 3.3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo overiť totožnosť nájomcu alebo osoby poverené k odberu motorového vozidla a to v prípadoch, kedy je nájom motorového vozidla nájomcom platený vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu. 3.4. Prenajímateľ je povinný motorové vozidlo: a) pred odovzdaním nájomcovi dezinfikovať, b) odovzdať s plnou nádržou, c) odovzdať čisté, bez viditeľných nečistôt v exteriéry a interiéry, d) vrátiť nájomcovi zábezpeku vo výške 100 eur, v prípade splnenia všetkých podmienok podľa bodu 4.4. 4. Práva a povinnosti nájomcu 4.1. Nájomca je povinný: a. prevziať objednané motorové vozidlo, b. zaplatiť prenajímateľovi dohodnutú cenu nájmu, c. potvrdiť prevzatie motorového vozidla svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby, d. nepoužívať motorové vozidlo vodičom pod vplyvom alkoholu alebo drog, e. nepoužívať motorové vozidlo na prepravu tovaru, ktorá je v rozpore s colnými predpismi, f. nepoužívať motorové vozidlo ako dopravu za odplatu, g. nepoužívať motorové vozidlo na prepravu zvierat. 4.2. Nájomca má právo na nájom motorového vozidla v termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 4.3. Nájomcovi sa zakazuje umývanie motorového vozidla samoobslužnou kefou prípadne inou kefou, ktorá spôsobuje poškodenie motorového vozidla napr. škrabancami a pod. 4.4. Nájomca je povinný motorové vozidlo: a) vrátiť resp. odovzdať prenajímateľovi s plnou nádržou, b) vrátiť resp. odovzdať čisté, bez viditeľných nečistôt v exteriéry a interiéry, c) vrátiť resp. odovzdať nepoškriabané alebo inak nepoškodené. 4.5. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zábezpeku vo výške 100 eur za nájom motorového vozidla, ktorá bude nájomcovi po vrátení resp. odovzdaní motorového vozidla podľa bodu 4.4. vrátená. 5. Dodacie a platobné podmienky 5.1. Motorové vozidlo je prenajímané podľa dostupnosti na internetovej stránke elektronického obchodu prenajímateľa. 5.2. Nájomca je povinný prevziať motorové vozidlo v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky nájomcu prenajímateľom. V prípade, ak nájomca bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, motorové vozidlo neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v nájomnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká prenajímateľovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné odovzdanie motorového vozidla a to v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol nájomca povinný motorové vozidlo prevziať, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy a prenajať motorové vozidlo tretej osobe. 5.3. Prenajímateľ je oprávnený vyzvať nájomcu na prevzatie motorového vozidla pred uplynutím lehoty dohodnutej v nájomnej zmluve. 5.4. Miestom dodania motorového vozidla je miesto uvedené v akceptácii objednávky prenajímateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú v nájomnej zmluve inak. 5.5. V prípade, ak prenajímateľ dopraví motorové vozidlo nájomcovi na miesto určené v nájomnej zmluve nájomcom, nájomca je povinný prevziať motorové vozidlo osobne alebo zabezpečiť, aby motorové vozidlo prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie motorového vozidla uvedeného v nájomnej zmluve a podpísať zápis o prevzatí a odovzdaní motorového vozidla. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie motorového vozidla uvedeného v nájomnej zmluve je povinná predložiť prenajímateľovi originál alebo kópiu nájomnej zmluvy a dokladu o zaplatení ceny nájmu a písomné splnomocnenie. Motorové vozidlo sa považuje za prevzaté v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných podmienok. 5.6. Nájomca je oprávnený v prípade neprenajatia motorového vozidla prenajímateľom v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a prenajímateľ je povinný vrátiť nájomcovi už zaplatenú časť ceny nájmu v zmysle bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok. 5.7. Spôsoby platieb: Platba v hotovosti, prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. 6. Cena nájmu 6.1. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi cenu nájmu motorového vozidla dohodnutú v nájomnej zmluve a/alebo podľa cenníka prenajímateľa platného v čase uzatvorenia nájomnej zmluvy (ďalej len "cena nájmu") formou hotovostnej platby, alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet prenajímateľa, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke prenajímateľa sú konečné. Za motorové vozidlo platí nájomca cenu, aká je uvedená na internetovej stránke prenajímateľa v čase vykonania objednávky. 6.2. V prípade, ak nájomca zaplatí prenajímateľovi cenu nájmu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá cena nájmu pripísaná na účet predávajúceho. 6.3. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi cenu nájmu za prenájom motorového vozidla v lehote podľa nájomnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí motorového vozidla. 6.4. V prípade, ak nájomca zaplatí prenajímateľovi cenu nájmu za motorové vozidlo dohodnutú v nájomnej zmluve, nájomca je oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy a požadovať vrátenie ceny nájmu len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 7. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) 7.1. Prenajímateľ zodpovedá za chyby prenajatého motorového vozidla a nájomca je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u prenajímateľa podľa platného reklamačného poriadku. 7.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky. 7.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na motorové vozidlo prenajaté nájomcom od prenajímateľa vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu prenajímateľa. 7.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 7.5. Nájomca má právo uplatniť si u prenajímateľa záruku len na prenajaté motorové vozidlo, ktoré vykazuje chyby, a bolo prenajaté u prenajímateľa. 7.6. Nájomca je povinný vykonať prehliadku prenajatého motorového vozidla pri prevzatí tohto motorového vozidla. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby malo motorové vozidlo už v čase jeho prevzatia. 7.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení motorového vozidla vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi prenajímateľa spolu so záručným listom a dokladom o poskytnutí služby. 7.8. Reklamácie vybavuje prenajímateľ v pracovných dňoch a to telefonicky, alebo písomne. Ak motorové vozidlo vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni prenajímateľa v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") tak, že doručí motorové vozidlo do prevádzkarne prenajímateľa na adresu Dubnica nad Váhom, Strojárov 749/3, 01841, so sídlom Dubnica nad Váhom, Strojárov 749/3, 01841, spolu s kópiou platného dokladu o poskytnutí služby, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho prenajímateľovi. Podobu formulára určí prenajímateľ a jeho vzor umiestni na internetovej stránke prenajímateľa. Zákazník je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád na prenajatom motorovom vozidle. Reklamačné konanie motorového vozidla, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od nájomcu prenajímateľovi, 2. doručenie reklamovaného motorového vozidla od nájomcu prenajímateľovi 3. doručenie kópie faktúry vydanej prenajímateľom, alebo potvrdenia prevodu. Reklamované motorové vozidlo doručí nájomca na adresu prenajímateľa Dubnica nad Váhom, Strojárov 749/3, 01841, so sídlom Dubnica nad Váhom, Strojárov 749/3, 01841. Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na prenajímateľa na číslo +421 951 394 100, prípadne na e-mail info@spotcar.sk 7.9. Prenajímateľ je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. 7.10. V mieste určenom podľa bodu 7.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je prenajímateľ povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona. 7.11. Prenajímateľ alebo určená osoba vydá nájomcovi potvrdenie o uplatnení reklamácie vo vhodnej forme zvolenej prenajímateľom, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby motorového vozidla v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 7.12. Prenajímateľ je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu motorového vozidla maximálne do 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie stavu motorového vozidla. 7.13. Nájomca nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol prenajímateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola nájomná zmluva uzatvorená, musel vedieť. 7.14. Prenajímateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to nájomcovi nespôsobí závažné ťažkosti. 7.16. Prenajímateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: 1. odovzdaním opraveného motorového vozidla, 2. výmenou motorového vozidla, 3. vrátením ceny nájmu, 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny nájmu, 5. písomnou výzvou na prevzatie prenajímateľom určeného plnenia, 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie motorového vozidla. 7.17. Prenajímateľ je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie nájomcovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 7.18. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia motorového vozidla nájomcom. 7.19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať motorové vozidlo z dôvodu záručnej opravy. 7.20. V prípade výmeny motorového vozidla za nové dostane nájomca doklad, na ktorom bude uvedené vymenené motorové vozidlo a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. 7.21. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia nájomcu podľa bodu 7.12. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom: 1. prenajímateľ zabezpečí odstránenie chyby, alebo 2. prenajímateľ chybné motorové vozidlo vymení. 7.23. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohlo byť motorové vozidlo riadne užívané ako bez chyby, prenajímateľ vybaví v závislosti od rozhodnutia nájomcu podľa bodu 7.12. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom: 1. výmenou motorového vozidla za iné, funkčné, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo 2. v prípade, že nemôže prenajímateľ vykonať výmenu motorového vozidla za iné, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybné motorové vozidlo. 7.24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. 7.25. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát. 7.26. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne. 7.27. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí nájomnej zmluvy nemôže nájomca pre chyby motorového vozidla riadne užívať motorové vozidlo, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní. 7.28. Oprávnenie nájomcu na uplatnenie reklamácie chyby motorového vozidla je po tom, ako využil svoje právo a požiadal prenajímateľa o odstránenie chyby na motorovom vozidle podľa bodu 7.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane. 8.29. V prípade, že prenajímateľ ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba na motorovom vozidle objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si nájomca uplatniť svoje právo na odstránenie chyby na motorovom vozidle prostredníctvom súdu. 8. Osobné údaje a ich ochrana 8.1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR podľa týchto pravidiel (kliknutím sa Vám zobrazí dokument ochrana osobných údajov). 9. Odstúpenie od nájomnej zmluvy 9.1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby (prenájmu motorového vozidla), ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. 9.2. Prevádzkovateľ poučil spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby (prenájmu motorového vozidla) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. 9.3. Prevádzkovateľ vyžiadal od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby (prenájmu motorového vozidla) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa bodu 9.2. 10. Alternatívne riešenie sporov 10.1. Nájomca - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na prenajímateľa so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým prenajímateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prenajímateľ porušil jeho práva. Ak prenajímateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má nájomca - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom nájomca - spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na prenajímateľa je info@spotcar.sk Nájomca - spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi nájomcom - spotrebiteľom a prenajímateľom, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od nájomcu - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. 10.2. Nájomcovia - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako "RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Nájomca - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nájomca - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Nájomca - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. 11. Záverečné ustanovenia 11.1. Prenajímateľ sa nájomcovi zaväzuje, že cena za motorové vozidlo v čase jeho objednávky sa nezmení. 11.2. V prípade, ak je nájomná zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. 11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doby nájmu podľa bodu 5.6. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia motorového vozidla prenajímateľovi. 11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok. 11.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči nájomcovi odoslaním elektronickej objednávky nájomcom.

Časť II.

Obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi prenajímateľom, ktorým je Ing. František Strhák, so sídlom Dubnica nad Váhom, Strojárov 749/3, IČO: 34534725, zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Trenčín, číslo registera: 302-6116, (ďalej len "prenajímateľ" alebo „prevádzkovateľ“) a nájomcom – spotrebiteľom (tiež ako „zákazník", „nájomca“ alebo „spotrebiteľ“), ktorej predmetom je prenájom motorového vozidla s možnosťou rezervácie motorového vozidla online. Kontaktné údaje predávajúceho : mail: info@spotcar.sk telefón: +421 951 394 100 poštová adresa: Dubnica nad Váhom, Strojárov 749/3, 01841 Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Banka: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK35 0900 0000 0051 7292 4886 BIC (SWIFT): GIBASKBX 1.2. Nájomcom sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie podnikateľ resp. osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej tiež ako „podnikateľ"). 1.3. Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 1.4. Nájomca ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČDPH, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa. 1.5. Nájomca- podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri reklamácii upravený v týchto Obchodných podmienkach Časť II môžu byť odlišné ako v Obchodných podmienkach Časť I. pre spotrebiteľov. 1.6. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca odoslaním objednávky prenajímateľovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky nájomné zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje prenajímateľ, na základe ktorej prenajímateľ dodá motorové vozidlo prezentované na predmetnej internetovej stránke nájomcovi (ďalej len "nájomná zmluva") a na všetky vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom, vzniknuté najmä pri uzatváraní nájomnej zmluvy a reklamácii motorového vozidla. 1.7. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy. V prípade, že prenajímateľ a nájomca uzatvoria písomnú nájomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia nájomnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. 1.8. Právne vzťahy prenajímateľ s nájomcom, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani rámcovou zmluvou medzi prenajímateľom a nájomcom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 1.9. Zoznam motorových vozidiel na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje prenajímateľ, je katalógom bežne dodávaných vozidiel a prenajímateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených motorových vozidiel. Dostupnosť motorových vozidiel bude pre nájomcu potvrdená na základe otázky nájomcu. 2. Spôsob uzatvárania nájomnej zmluvy s podnikateľom 2.1. Nájomná zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy nájomcu prenajímateľom vo forme nájomcom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke prenajímateľa (ďalej len "objednávka"). 2.2. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční pracovník prenajímateľa najneskôr v 2 pracovný deň po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom telefónu, alebo elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky nájomcom a po overení dostupnosti motorového vozidla, platných cien a termínu nájmu motorového vozidla požadovaného nájomcom označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má prenajímateľ povinnosť vyžiadať od podnikateľa súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu podnikateľa so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany prenajímateľa sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému prenajímateľa, ktoré nájomca obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia nájomcu o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu nájomcu mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. V prípade nedostupnosti motorového vozidla z objednávky nemožno zabezpečiť náhradu iným motorovým vozidlom bez súhlasu podnikateľa. O tejto nedostupnosti je prenajímateľ povinný informovať nájomcu do 2 pracovných dní od dátumu zadania objednávky. 2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii motorového vozidla, ktorého prenájom je predmetom nájomnej zmluvy, ďalej údaje o cene motorového vozidla a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť motorové vozidlo dodané a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy motorového vozidla na dohodnuté miesto doručenia motorového vozidla pre nájomcu, údaje o prenajímateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje. 2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy podnikateľ cenu nájmu ešte nezaplatil. 2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa prenájom motorového vozidla na internetovej stránke prenajímateľa spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že nájomca objedná motorové vozidlo v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, prenajímateľ je oprávnený objednávku nájomcu stornovať. O stornovaní objednávky bude podnikateľ informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady ceny nájmu alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. 2.6. Nájomca má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, po záväznom potvrdení len v prípade dohody s prenajímateľom a v prípade, že prenajímateľ nesplní zmluvné podmienky dodania. Už odoslanú objednávku nemožno stornovať. V prípade stornovania potvrdenej objednávky po jej odoslaní je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi škodu vzniknutú týmto jednaním a to 14,- eur za jednu odoslanú objednávku. 3. Práva a povinnosti prenajímateľa 3.1. Prenajímateľ je povinný: a) dodať na základe objednávky potvrdenej prenajímateľom nájomcovi motorové vozidlo k prenájmu v dohodnutom termíne, b) zabezpečiť, aby motorové vozidlo spĺňalo platné právne predpisy SR, c) odovzdať nájomcovi najneskôr spolu s motorovým vozidlom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie motorového vozidla a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad). 3.2. Prenajímateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie nájomnej ceny od nájomcu za nájom motorového vozidla. 3.3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo overiť totožnosť nájomcu alebo osoby poverené k odberu motorového vozidla a to v prípadoch, kedy je nájom motorového vozidla nájomcom platený vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu. 3.4. Prenajímateľ je povinný motorové vozidlo: a) pred odovzdaním nájomcovi dezinfikovať, b) odovzdať s plnou nádržou, c) odovzdať čisté, bez viditeľných nečistôt v exteriéry a interiéry, d) vrátiť nájomcovi zábezpeku vo výške 100 eur, v prípade splnenia všetkých podmienok podľa bodu 4.4. 4. Práva a povinnosti nájomcu - podnikateľa 4.1. Nájomca je povinný: a) prevziať objednané motorové vozidlo, b) zaplatiť prenajímateľovi dohodnutú cenu nájmu v dohodnutej lehote splatnosti, c) nepoškodzovať dobré obchodné meno prenajímateľa, d) nahlásiť prípadné nezrovnalosti nájmu motorového vozidla bezodkladne po jeho prevzatí, e) nepoužívať motorové vozidlo vodičom pod vplyvom alkoholu alebo drog, f) nepoužívať motorové vozidlo na prepravu tovaru, ktorá je v rozpore s colnými predpismi, g) nepoužívať motorové vozidlo ako dopravu za odplatu, h) nepoužívať motorové vozidlo na prepravu zvierat. 4.2. Nájomca má právo na nájom motorového vozidla v termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 4.3. Nájomcovi sa zakazuje umývanie motorového vozidla samoobslužnou kefou prípadne inou kefou, ktorá spôsobuje poškodenie motorového vozidla napr. škrabancami a pod. 4.4. Nájomca je povinný motorové vozidlo: a) vrátiť resp. odovzdať prenajímateľovi s plnou nádržou, b) vrátiť resp. odovzdať čisté, bez viditeľných nečistôt v exteriéry a interiéry, c) vrátiť resp. odovzdať nepoškriabané alebo inak nepoškodené. 4.5. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zábezpeku vo výške 100 eur za nájom motorového vozidla, ktorá bude nájomcovi po vrátení resp. odovzdaní motorového vozidla podľa bodu 4.4. vrátená. 5. Dodacie a platobné podmienky pre podnikateľov 5.1. Motorové vozidlo je prenajímané podľa dostupnosti na internetovej stránke elektronického obchodu prenajímateľa platného od ............. aktuálneho roku do ............. nasledujúceho roku. 5.2. Nájomca je povinný prevziať motorové vozidlo v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky nájomcu prenajímateľom. V prípade, ak nájomca bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, motorové vozidlo neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v nájomnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká prenajímateľovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné odovzdanie motorového vozidla. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol nájomca povinný motorové vozidlo prevziať, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy a prenajať motorové vozidlo tretej osobe. 5.3. Prenajímateľ je oprávnený vyzvať nájomcu na prevzatie motorového vozidla pred uplynutím lehoty dohodnutej v nájomnej zmluve. 5.4. Miestom dodania motorového vozidla je miesto uvedené v akceptácii objednávky prenajímateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú v nájomnej zmluve inak. 5.5. V prípade, ak prenajímateľ dopraví motorové vozidlo nájomcovi na miesto určené v nájomnej zmluve nájomcom, nájomca je povinný prevziať motorové vozidlo osobne alebo zabezpečiť, aby motorové vozidlo prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie motorového vozidla uvedeného v nájomnej zmluve a podpísať zápis o prevzatí a odovzdaní motorového vozidla. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie motorového vozidla uvedeného v nájomnej zmluve je povinná predložiť prenajímateľovi originál alebo kópiu nájomnej zmluvy a dokladu o zaplatení ceny nájmu a písomné splnomocnenie. 5.6. Spôsoby platieb: Platba v hotovosti, prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. 6. Cena nájmu 6.1. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi cenu nájmu motorového vozidla dohodnutú v nájomnej zmluve a/alebo podľa cenníka prenajímateľa platného v čase uzatvorenia nájomnej zmluvy (ďalej len "cena nájmu") formou hotovostnej platby, bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. 6.2. V prípade, ak nájomca zaplatí prenajímateľovi cenu nájmu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá cena nájmu pripísaná na účet predávajúceho. 6.3. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi cenu nájmu za prenájom motorového vozidla v lehote podľa nájomnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí motorového vozidla. 6.4. V prípade, ak nájomca zaplatí prenajímateľovi cenu nájmu za motorové vozidlo dohodnutú v nájomnej zmluve, nájomca je oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy a požadovať vrátenie ceny nájmu len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 7. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) pre podnikateľov 7.1. Prenajímateľ zodpovedá za chyby prenajatého motorového vozidla. Nájomca, ktorý je podnikateľom je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť v prvom rade priamo v autorizovanom servisnom stredisku. Ich zoznam poskytne prenajímateľ. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu prenajímateľ. 7.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky. 7.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na motorové vozidlo prenajaté nájomcom od prenajímateľa vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu prenajímateľa. 7.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 7.5. Nájomca má právo uplatniť si u prenajímateľa záruku len na prenajaté motorové vozidlo, ktoré vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo prenajímateľ, a bolo prenajaté u prenajímateľa. 7.6. Nájomca je povinný vykonať prehliadku prenajatého motorového vozidla pri prevzatí tohto motorového vozidla. Pokiaľ tak neurobí, nemôže uplatniť nároky z chýb zistených po tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby malo motorové vozidlo už v čase prevzatia, vozidlo mu bude vymenené. 7.7. Reklamácie vybavuje prenajímateľ v pracovných dňoch a to písomne. Ak motorové vozidlo vykazuje vady, nájomca má právo uplatniť reklamáciu v prvom rade priamo v autorizovanom servisnom stredisku. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu prenajímateľ. Vtedy si nájomca uplatní reklamáciu v prevádzkarni prenajímateľa tak, že doručí motorové vozidlo do prevádzkarne prenajímateľa na adresu 01841 Dubnica nad Váhom, Strojárov 749/3, so sídlom 01841 Dubnica nad Váhom, Strojárov 749/3, spolu s kópiou platného dokladu o poskytnutí služby, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho prenajímateľovi. Podobu formulára určí prenajímateľ a jeho vzor umiestni na internetovej stránke prenajímateľa. Nájomca je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád na prenajatom motorovom vozidle. Reklamačné konanie motorového vozidla začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od nájomcu prenajímateľovi, 2. doručenie reklamovaného motorového vozidla od nájomcu prenajímateľovi 3. doručenie platného dokladu o prenájme motorového vozidla nájomcom (stačí fotokópia len originálneho dokladu, na tento účel nepostačuje kópia dokladu vytlačená z fiškálnej pokladne zamestnancom nespotrebiteľa pre prevádzkové účely), 4. doručenie platného dokladu o nájme prevádzkou (stačí kópia). Reklamované motorové vozidlo doručí nájomca na adresu prenajímateľa 01841 Dubnica nad Váhom, Strojárov 749/3, so sídlom 01841 Dubnica nad Váhom, Strojárov 749/3. Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na prenajímateľa na číslo +421 951 394 100, prípadne na e-mail info@spotcar.sk 7.8. Nájomca je povinný reklamovať chyby motorového vozidla u prenajímateľa bez zbytočného odkladu, inak nájomcovi zaniká právo voči prenajímateľovi na bezplatné odstránenie chyby. 7.9. Na vybavenie reklamácie nájomcu, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov nie je zákonom upravená, reklamácie podnikateľov v zmysle týchto Obchodných podmienok sa však naša spoločnosť zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní. 7.10. Nájomca nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol prenajímateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola nájomná zmluva uzatvorená, musel vedieť. 7.11. Prenajímateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to nájomcovi nespôsobí závažné ťažkosti. 7.12. Prenajímateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: 1. odovzdaním opraveného motorového vozidla, 2. výmenou motorového vozidla, 3. vrátením ceny nájmu, 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny nájmu, 5. písomnou výzvou na prevzatie prenajímateľom určeného plnenia, 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie motorového vozidla. 7.13. V prípade výmeny motorového vozidla za nové dostane nájomca doklad, na ktorom bude uvedené vymenené motorové vozidlo a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. 7.14. Ak ide o chybu, na ktorú sa vzťahuje záruka, ktorú je možné odstrániť, bude motorové vozidlo opravené. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa prenajímateľ s nájomcom dohodnúť na primeranej zľave z ceny nájmu. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať. 7.15. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, prenajímateľ je oprávnený chybné motorové vozidlo vymeniť za motorové vozidlo s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami. 7.16. Ak je dodaním motorového vozidla s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom môže nájomca: a) požadovať odstránenie vád opravou motorového vozidla, ak sú vady opraviteľné, b) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného motorového vozidla za vadné motorové vozidlo a požadovať odstránenie právnych vád, c) požadovať primeranú zľavu z ceny nájmu alebo d) odstúpiť od zmluvy. 7.17. Voľba medzi nárokmi uvedenými v 7.16. nájomcovi patrí, len ak ju oznámi prenajímateľovi vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže nájomca meniť bez súhlasu prenajímateľa. Ak sa však ukáže, že vady motorového vozidla sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže nájomca požadovať dodanie náhradného motorového vozidla, ak o to prenajímateľa požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu prenajímateľ oznámil túto skutočnosť. Ak prenajímateľ neodstráni vady motorového vozidla v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže nájomca odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny nájmu. 7.18. Ak nájomca neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 7.17., má nároky z vád na motorovom vozidle ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 7.19. Ak je dodaním motorového vozidla s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže nájomca požadovať odstránenie ostatných vád motorového vozidla, alebo zľavu z ceny nájmu. 7.20. Dokiaľ nájomca neuplatní nárok na zľavu z ceny nájmu alebo neodstúpi od zmluvy, je prenajímateľ povinný odstrániť právne vady motorového vozidla. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou motorového vozidla alebo dodaním náhradného motorového vozidla; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť nájomcovi vynaloženie neprimeraných nákladov. 7.21. Ak nájomca požaduje odstránenie vád na motorovom vozidle, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel prenajímateľovi, uplatniť iné nároky z vád na motorovom vozidle, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže prenajímateľ oznámi nájomcovi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. 7.22. Na účely týchto Obchodných podmienok je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné. 7.23. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. 7.24. Oprávnenie nájomcu na uplatnenie reklamácie chyby motorového vozidla je po tom, ako využil svoje právo a požiadal prenajímateľa o odstránenie chyby na motorovom vozidle podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane. 7.25. V prípade, že prenajímateľ ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba na motorovom vozidle objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si nájomca uplatniť svoje právo na odstránenie chyby na motorovom vozidle prostredníctvom súdu. 8. Odstúpenie od nájomnej zmluvy podnikateľom 8.1. Nájomca môže od nájomnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník"). 9. Záverečné ustanovenia 9.1. V prípade, ak je nájomná zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok. 9.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 9.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči nájomcovi odoslaním elektronickej objednávky nájomcom. 9.5. Nájomca zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. V Trenčíne, dňa 11.11.2020
Máme vozidlá pre rodinné dobrodružstvá, dovolenku, služobnú cestu alebo pre prípad nečakanej udalosti.


Všetky naše novinky a ponuky na jednom mieste!


Žiadny spam, iba občasné novinky či sezónne akcie na rezerváciu vozidiel. Vaše osobné údaje spracúvame takto

©2019-2021 Všetky práva vyhradené SpotCar Autopožičovna Trenčín | O tento web sa stará domarstudio.sk